Novinka - Overte si cenu a dostupnosť online:

Ak nenájdete odpoveď na svoje otázky na našich weboch alebo Facebooku, naši kolegovia su Vám k dispozícii telefonicky v pracovné dni od 8:00 do 16:30 na čísle 18 333
alebo rezervacie@trinityhotels.sk

EU Projekty

operacny eu

Názov Projektu: Zvýšenie komplexnosti poskytovaných služieb v Hoteli Sino

Predmetom projektu je rozšírenie hotelového zariadenia s cieľom zlepšenia podmienok na poskytovanie komplexných a kvalitných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím v hoteli Sitno v regióne Banská Štiavnica. Projekt takto zabezpečí ideálne podmienky pre udržanie celoročnej využiteľnosti hotela.

Cieľ projektu: Zlepšené podmienky na poskytovanie komplexných a kvalitných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím v Hoteli Sitno v regióne Banská Štiavnica

 • Špecifický cieľ projektu 1: Rozšírenie priestorov Hotela Sitno o detský bazénový komplex
 • Špecifický cieľ projektu 2: Rozšírenie priestorov Hotela Sitno pre voľnočasové aktivity a administratívne zázemie
 • Špecifický cieľ projektu 3: Zlepšenie vybavenia Hotela Sitno

Aktivity: Prístavba detského bazénového komplexu
Prístavba pavilónu B a rozšírenie Lobby baru
Obstaranie vybavenia do novovytvorených priestorov

Hotel bude poskytovať nielen kvalitné ubytovanie v komfortne vybavených izbách a v apartmánoch, ale ponúkne hosťom väčšiu komplexnosť a kvalitu poskytovaných služieb počas celého roka. Projektom sa doplnia a skvalitnenia služby pre všetkých hostí hotela Sitno a návštevníkov regiónu.

Projekt prinesie zvýšenie počtu návštevníkov obce Vyhne a regiónu Banskej Štiavnice, zo Slovenska a zahraničia a to vďaka zvýšeniu komplexnosti, jedinečnosti a kvalite služieb v rekreačnom zariadení. Kvalita služieb sa bude naďalej zvyšovať prostredníctvom investícií, ktoré budú na modernizáciu zariadenia aj v budúcnosti vynakladané. Hotel sa stane atraktívnym objektom cestovného ruchu v danom regióne pre cieľové skupiny a to z dôvodu výhodného pomeru medzi kvalitou ponúkaných ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb a cenou.

Realizácia projektu podporí rast obce Vyhne a jeho okolia na trhu vidieckeho cestovného ruchu, prispeje k využitiu bohatého potenciálu pre rozvoj cestovného ruchu v regióne a jeho okolia (kultúrno-historický potenciál, organizované podujatia).

Cez spokojnosť zákazníkov bude šírené dobré meno hotela Sitno a zariadenie si bude rozširovať vernú a vracajúcu sa klientelu.

Prevádzka hotela bude prispievať k podpore aktívneho domáceho a zahraničného cestovného ruchu - prílevu domácich a zahraničných turistov, a k rastu tržieb z cestovného ruchu na Slovensku. Projekt zlepší aj možnosti kultúrneho a spoločenského vyžitia v obci a to zapojením sa a iniciovaním firemných a spoločenských podujatí v spolupráci s miestnou správou a samosprávou, podnikateľskými subjektmi i predstaviteľmi tretieho sektora.

Začiatok projektu: 06/2014
Ukončenie projektu: 09/2015
Miesto realizácie projektu: Stredné Slovensko/Banskobystrický kraj/Žiar nad Hronom/Vyhne č. 103, Hotel Sitno
Výška poskytnutého príspevku: 796 744,14
Prijímateľ: ASPECT-VYHNE, a.s.
Sídlo: Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava
Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

operacny eu

Názov projektu: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb CR v Hoteli SITNO

Predkladaný projekt po úspešnej implementácii bude v budúcnosti pre hotel SITNO znamenať rast konkurencieschopnosti v podobe poskytovaných kvalitnejších ubytovacích služieb a rozšírenej ponuky doplnkových služieb, vrátane vyššej kvality existujúcich služieb. Projekt takto zabezpečí ideálne podmienky pre udržanie celoročnej využiteľnosti hotela.

Kvalitnejšie ubytovacie služby budú zabezpečené nasledovnými aktivitami:

 • Modernizácia biznis apartmánu  a stavebná rekonštrukcia izieb
 • Modernizácia kuchyne
 • Zastrešenie Biznis reštauračnej terasy
 • Vybudovanie bezbariérového vstupu do areálu hotela
 • Modernizácia schodiska a chodieb ubytovacej časti
 • Modernizácia výťahu pre zvýšenie prevoznej kapacity hostí
 • Dodávka záložného elektrického zdroja pre Hotel Sitno

Vyššia kvalita doplnkových služieb bude zabezpečená prostredníctvom nasledovných aktivít:

 • Modernizácia tenisových kurtov
 • Vybudovanie lúky relaxu a zábavy
 • Modernizácia bazénovej technológie plaveckého a termálneho bazénu, vybudovanie detského bazénu

Hotel bude poskytovať kvalitné ubytovanie v komfortne vybavených izbách a pre náročnejších v apartmánoch. Izby budú moderne zariadené a svojím štandardom uspokoja aj náročných klientov počas ich služobných či súkromných ciest.

Projekt prinesie zvýšenie počtu návštevníkov obce Vyhne a regiónu Banskej Štiavnice, zo Slovenska a zahraničia a to vďaka skvalitneniu ubytovacích služieb v rekreačnom zariadení. Kvalita služieb sa bude naďalej zvyšovať prostredníctvom investícií, ktoré budú na modernizáciu zariadenia aj v budúcnosti vynakladané.   Hotel sa stane atraktívnym objektom cestovného ruchu v danom regióne pre cieľové skupiny a to z dôvodu výhodného pomeru medzi kvalitou ponúkaných ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb a cenou.

Realizácia projektu podporí rast obce Vyhne a jeho okolia na trhu vidieckeho cestovného ruchu, prispeje k využitiu bohatého potenciálu pre rozvoj cestovného ruchu v regióne a jeho okolia (kultúrno-historický potenciál, organizované podujatia).

Cez spokojnosť zákazníkov bude šírené dobré meno hotela SITNO a zariadenie si bude rozširovať vernú a vracajúcu sa klientelu. 

Prevádzka hotela bude prispievať k podpore aktívneho domáceho a zahraničného cestovného ruchu - prílevu domácich a zahraničných turistov, a k rastu tržieb z cestovného ruchu na Slovensku.  Projekt zlepší aj možnosti kultúrneho a spoločenského vyžitia v obci a to zapojením sa a iniciovaním firemných a spoločenských podujatí v spolupráci s miestnou správou a samosprávou, podnikateľskými subjektmi i predstaviteľmi tretieho sektora.

Začiatok projektu: 01/2014
Ukončenie projektu: 10/2015
Miesto realizácie projektu: Stredné Slovensko/Banskobystrický kraj/Žiar nad Hronom/Vyhne č. 103/Hotel Sitno
Výška poskytnutého príspevku: 793 862,54 EUR
Príjímateľ: ASPECT-VYHNE, a.s.
Sídlo: Hattalova 12/A, 831 03  Bratislava Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Spoločnosť ASPECT-VYHNE, a.s. ako subjekt podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní vyhlásil vo Vestníku verejného obstarávania č. 127/2013 pod zn. 10972 - WYP dňa 01.07.2013 verejné obstarávanie na predmet: „Rekonštrukcia, modernizácia a dovybavenie Hotela Sitno - stavebné práce“.

V predmetnom verejnom obstarávaní boli vyhodnotené ponuky 2 uchádzačov, ktoré sa umiestnili nasledovne: 

1. HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina
2. STAVOIMPEX, s. r. o., Národná   3708/20, 010 01 Žilina

Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť HASTRA s.r.o., s ktorou uzavrie spoločnosť ASPECT-VYHNE, a.s. ako subjekt podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní na základe výsledku predmetného verejného obstarávania zmluvu o dielo.

V Bratislave dňa 18.10.2013

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.sia.gov.sk

www.esf.gov.sk

Európsky sociálny fond

Názov prijímateľa: ASPECT-VYHNE, a.s.
Názov projektu: Cestou zvyšovania a rozvoja ľudských zdrojov ku kvalitným službám v Hoteli SITNO***
Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Miesto realizácie projektu: Vyhne/Žiar nad Hronom /Banskobystrický kraj
Časový rámec realizácie projektu: marec 2011 - marec 2012
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku:  164 811,58,- EUR
Kontaktné údaje prijímateľa: ASPECT-VYHNE, a.s., Hattalova 12/A, 831 03  Bratislava - Nové Mesto, telefón +421 911 990 328, mail: chromekova@hotelsitno.sk, webová stránka: www.hotelsitno.sk

Ciele projektu, aktivity projektu, cieľové skupiny:

Cieľom projektu je „Rozvoj a zvýšenie ľudských zdrojov v Hoteli SITNO k zabezpečeniu adaptability na zmenené podmienky v oblasti CR.“ Cieľovou skupinou projektu sú pôvodní zamestnanci v počte 68 pracujúci v oblasti cestovného ruchu priamo v Hoteli SITNO a 3 novoprijatí zamestnanci. Projekt zahŕňa tieto hlavné a podporné aktivity: Aktivita 1 – Tvorba nových pracovných miest. Aktivita 2 - Udržanie novovytvorených pracovných miest. Aktivita 3 – Vzdelávanie zamestnancov. Podporné aktivity projektu: Publicita a informovanosť, Riadenie projektu. Projekt realizuje prijímateľ pomoci samostatne bez partnerov. 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“  

„Priestor na vašu príležitosť.“

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

operacny eu

Spoločnosť Aspect Vyhne, s.r.o. začala v roku 2010 realizovať projekt podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja s názvom:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a štandardu služieb hotela SITNO na úrovni 4*a rozšírenie športovo-wellness služieb

Realizáciatohto projektu viedla k premene hotela na hotel poskytujúci vysoký štandard ubytovacích služieb a širokú škáludoplnkových služieb. Projekt umožní tvorbu nových pracovných miest.

Komfort služieb poskytovaných v hoteli – fitnes centrum, sauny, bazény - sa zvýši cez modernizáciu zariadení využívaných na poskytovanie služieb návštevníkom a prostredníctvom úpravyWellness & Spa centra a vybudovania plážového volejbalového ihriska.

Široká ponuka wellness&spa podporená termálnou vodou, ako aj všetky ostatné aktivity projektu, rozsiahly areál aokolitá malebná príroda ponúkajú množstvo príležitostí pre pravidelný a dlhodobý oddych. Zvýšenie energetickej efektívnosti hotela prostredníctvom zateplenia objektu a prestavby hlavného vchodu do hotelaumožní úsporu energií na vykurovanie a zníženie nákladov na prevádzku hotela, čo podporí pozitívny vplyv naživotné prostredie.

Hlavné aktivity projektu sú realizované prostredníctvom dodávateľskej firmy, vybratej v obchodnej verejnej súťaži. Prvá aktivita projektu bude zameraná na zateplenie budovy hotela. Druhou aktivitou bude vybudovaniehlavného vchodu do hotela s elektronickými posuvnými dverami a prístreškom. Treťou aktivitou budú úpravyWellness &Spa centra. Štvrtou bude vybudovanie plážového volejbalového ihriska a piatou bude zvýšenie štandarduposkytovaných služieb na úrovni triedy 4* hotela interiérovým a exteriérovým dovybavením.

Po ukončení projektu bude hotel centrom oddychu, relaxu a miestom, kde bude návštevníkom poskytnutý maximálnyštandard ubytovacích služieb a množstvo zaujímavých doplnkových služieb v každom ročnom období. Ponukakongresovej sály a jej zariadenia je garanciou vysokej návštevností predovšetkým obchodných cestujúcich apriestorom na realizáciu seminárov, firemných školení, kongresov alebo iných spoločenských podujatí.

Miesto realizácie projektu: Hotel Sitno, Vyhne
Začiatok projektu: 01.06.2010
Ukončenie projektu: 31.12.2011
Výška poskytnutého príspevku: 335170,05 EUR
Prijímateľ: ASPECT-VYHNE, a.s. 
Sídlo: Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, Slovenská republika Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

http://www.economy.gov.sk/
http://www.mhsr.sk/programove-obdobie-2007---2013-6117/127802s

Sprostredkovateľský orgán: Slovenská agentúra pre cestovný ruch

www.sacr.sk

Fotogaléria - Masáže a procedúry

 • EU Projekty
 • EU Projekty
 • EU Projekty
 • EU Projekty
 • EU Projekty
 • EU Projekty
 • EU Projekty
 • EU Projekty
 • EU Projekty
 • EU Projekty
 • EU Projekty

Fotogaléria - Adventure Golf

 • EU Projekty
 • EU Projekty
 • EU Projekty
 • EU Projekty
 • EU Projekty
 • EU Projekty
 • EU Projekty
 • EU Projekty
 • EU Projekty
 • EU Projekty
 • EU Projekty
Z našej videogalérie vyberáme

Slavo Jurko navštevuje TRINITY Hotels

Firemné večierky a párty v Trinity Hotels & Resorts

Hotel Sitno **** Aquafun Sitno

Hotel Sitno **** Adventure golfSme hrdým partnerom projektov:
Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac info